top of page

VOORWAARDEN EN CONDITIES

Algemene voorwaarden 

  1.    Definities

In deze Voorwaarden worden verstaan onder

1.1      Organisator:

Pro MotoCoach/
E-mailadres: info@motorskillstrainingen.nl

 

1.2      Contractant:

De (rechts)persoon welke voor zichzelf en/of anderen met Organisator een overeenkomst sluit betreffende een Training.

1.3       Deelnemer:

De persoon die deelneemt aan een training of evenement. Dit kan zijn degene die zelf heeft geboekt, degene ten wiens behoeve is geboekt en die de boeking heeft aanvaard of degene die op grond van de indeplaatsstelling deelneemt.

1.4        Training:

Onder training wordt verstaan: de eifel training, eifel plus training, motor coaching, Adventure bike off-road training, enduro training, hard enduro training.

  1.     Toepasselijkheid

 

2.1      Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en de totstandkoming tussen Organisator en contractant/deelnemer betreffende (de deelneming aan) een Training

 

  1.     Boekingen

3.1      Een overeenkomst komt tot stand op het moment van acceptatie van het aanbod door contractant

3.2      Een overeenkomst met betrekking tot (het deelnemen aan) een training kan mondeling, telefonisch of schriftelijk worden gesloten.

3.3       Organisator zendt een bevestiging van de overeenkomst (hierna te noemen inschrijving) aan de contractant met daarbij gevoegd deze algemene voorwaarden.

3.4      De Inschrijving vermeldt de plaats, de datum en het tijdstip waarop de training aanvangt. Tevens vermeldt deze het aantal deelnemers waarvoor de contractant de overeenkomst sluit en eventuele andere bijzonderheden.

3.5      Degene die (mede) namens of ten behoeve van een ander boekt is (hoofdelijk) aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien en staat er voor in dat de andere alle verplichtingen kent en nakomt die voortvloeien uit de overeenkomst en voldoet aan de gestelde voorwaarden.

4          Betalingen

4.1      Alle boekingen dienen direct betaald te worden via het boekingssysteem van de website.

4,2      Indien de betaling als geheel of gedeeltelijk niet voor aanvang van de training door de organisator is ontvangen, is de organisator gerechtigd deelname aan de training te weigeren. In dat geval blijft de betalingsverplichting voor de contractant ongewijzigd bestaan.

4.3      Annuleringskosten dienen uiterlijk binnen 14 dagen na de annulering betaald te zijn.

4.4      Indien niet of niet tijdig aan een geldelijke verplichting jegens de organisator wordt voldaan, maakt de organisator aanspraak op vergoeding van de wettelijke rente. Tevens kan de organisator betaling vorderen van alle buitengerechtelijke incassokosten gelijk aan 15% van het gevorderde met een minimum van € 45,40.

Wijzigingen en annulering door de organisator

5.1      De organisator kan in geval van zwaarwegende omstandigheden wijzigingen in de overeengekomen datum, tijd of plaats van de training aanbrengen dan wel de training annuleren.

5.2      Onder zwaarwegende omstandigheden wordt onder meer verstaan:

– Omstandigheden van zodanige aard dat de verdere gebondenheid van contractant aan de overeenkomst niet kan worden gevergd;

– Slechte weersomstandigheden (strenge vorst, gladde trainingslocatie door bevriezing, ijzel, sneeuw, zware storm en weerwaarschuwing door de KNMI/ANWB)

– Stroomstoringen

– onvoldoende aanmeldingen, zulks ter beoordeling van de organisator

5.3      De organisator kan in geval van onvoldoende aanmeldingen- zoals vermeld in artikel 5.2 uitsluitend tot 5 dagen voor aanvang van de training annuleren.

5.4      Wijzigingen en annuleringen worden de contractant zo spoedig mogelijk schriftelijk of telefonisch meegedeeld. Indien de contractant (mede) voor een ander heeft geboekt dient hij deze andere te informeren.

5.5      Indien de wijzigingen en annuleringen voor de contractant in alle redelijkheid niet acceptabel zijn, biedt de organisator voor zover dit mogelijk is en binnen een redelijke termijn een alternatief aan. Indien het niet mogelijk is een alternatief aan te bieden dan wel het aangeboden alternatief redelijkerwijze niet acceptabel is, restitueert de organisator terstond aan de contractant het al betaalde cursusgeld. De organisator is in geen geval rente en/of schadevergoeding verschuldigd.

5.6      Het onder 5.5 gestelde geldt niet indien de noodzaak tot wijziging of annulering aan de contractant en/of deelnemer te verwijten is. De annulering wordt dan beschouwd als de annulering door de contractant of deelnemer zelf.

6          Annulering door de contractant/de deelnemer

6.1      De contractant /de deelnemer wordt geadviseerd een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten.

6.2      Bij annulering door de contractant/de deelnemer zijn de volgende annuleringskosten verschuldigd per annulerende deelnemer:

Alle trainingen met uitzondering van bergtrainingen

–    Vanaf de datum van de boeking tot en met de zevende dag na de boeking kosteloos, tenzij   de training binnen deze termijn van 7 dagen aanvangt en wordt afgenomen;

–    Vanaf de achtte dag na de boeking tot 30 dagen voor aanvang van de training 25% van het      cursusgeld;

–    Vanaf 30 dagen tot 14 dagen voor aanvang van de training 50% van het cursusgeld;

–    Vanaf 14 dagen tot 7 dagen voor aanvang van de training 75% van het cursusgeld;

–    Vanaf 7 dagen voor en op de dag van de training zelf: 100% van het cursusgeld

 

Bergtrainingen en meerdaagse reizen

–    Vanaf de datum van de boeking tot en met de zevende dag na de boeking kosteloos, tenzij  de training binnen deze termijn van 7 dagen aanvangt en wordt afgenomen;

–    Vanaf de achtste dag na de boeking tot 60 dagen voor aanvang van de training 50% van  het cursus geld;

–    Vanaf 60 dagen voor aanvang van de trainging tot 31 dagen voor de training 75% van het cursus geld;

–    Vanaf 31 dagen voor aanvang van de training en op de dag van de training zelf: 100% van het cursusgeld;

6.3     Het niet verschijnen op de training zonder voorafgaande annulering wordt gelijkgesteld aan annulering op de dag van de training.

Het door de contractant/ de deelnemer vrijwillig verlaten van de (berg)training, bijvoorbeeld door weersomstandigheden, wordt gelijkgesteld aan annulering op de dag van de training.

6.4     Annulering door contractant/ de deelnemer dient te allen tijde (naast eventueel telefonisch of persoonlijk) schriftelijk per brief of email te geschieden aan de organisator.

6.5     Indien de een,- of meerdaagse training tegen een actie tarief of korting is aangeboden wordt bij annulering volgens art. 6.2 de standaard cursusbedragen zoals vermeld op de website gehanteerd.

Wijzigingen door de contractant/ de deelnemer

7.1     De contractant/ de deelnemer heeft het recht wijzigingen van de overeenkomst te verlangen voor zover deze uitvoerbaar is, zulks ter beoordeling van de organisator.

7.2      Bij wijzigingen op verzoek van de contractant/ de deelnemer is per deelnemer verschuldigd, indien het verzoek plaatsvindt:

–    vanaf de datum van de boeking tot en met de zevende dag na de boeking kosteloos, tenzij de training binnen deze termijn van 7 dagen aanvangt en wordt afgenomen.

– vanaf de achtste dag na de boeking tot 30 dagen voor aanvang van de training 25 % van het cursusgeld.

– vanaf 30 dagen tot 14 dagen voor aanvang van de training 75% van het cursusgeld;

– vanaf 7 dagen voor en op de dag van de training zelf 100% van het cursusgeld.

7.3      Bij trainingen die aanvangen binnen zeven dagen na boekingsdatum (zogeheten “last minute” boekingen zijn geen wijzigingen mogelijk.

8          Indeplaatsstelling

8.1      Indien een deelnemer verhinderd is aan de training deel te nemen, kan deze op verzoek van de contractant worden vervangen door een ander onder de volgende voorwaarden:

– De contractant overhandigt de nieuwe deelnemer de uitnodiging/ bevestiging en deze algemene voorwaarden.

– De nieuwe deelnemer krijgt van de organisator geen nieuwe uitnodiging c.q. bevestiging

– De contractant blijft jegens de organisator volledig aansprakelijk voor de betaling van de cursus gelden en eventuele kosten en staat er voor in dat de nieuwe deelnemer alle verplichtingen die voortvloeien uit deze overeenkomst nakomt en voldoet aan de gestelde voorwaarden.

– Het verzoek tot de indeplaatsstelling wordt uiterlijk twee werkdagen voor de training schriftelijk of telefonisch door de contractant aan de organisator doorgegeven.

9          Toelatingseisen

9.1      Bij deelname aan een (rijvaardigheid)training gelden de volgende voorwaarden:

a. De deelnemer:

– moet in het bezit zijn van een geldig en wettelijk voorgeschreven rijbewijs van de categorie  vereist voor het voertuig waarin tijdens de rijvaardigheidstraining wordt gereden;

– mag in het geval van een rijvaardigheidstraining geen ontzegging van de rijbevoegdheid hebben;

-Mag niet onder invloed zijn en mag voor of tijdens de (rijvaardigheid)training geen gebruik maken van alcoholhoudende drank of enige andere stof waarvan hij weet of kan vermoeden dat dit de rijvaardigheid negatief beïnvloedt;

– dient zich te houden aan alle instructies van de organisator, de instructeurs/personeel;

– dient zich tijdens de rijvaardigheidstraining binnen of buiten Nederland te houden aan de in het betreffende land geldende verkeersregels;

– dient zich conform de gangbare normen te gedragen.

b. Indien wordt deelgenomen met een niet door de organisator ter beschikking gesteld voertuig staat de deelnemer er voor in dat dit voertuig;

– in overeenstemming met de wettelijke bepalingen verzekerd is en het gebruik van het voertuig voor test,- en trainingsritten niet in de verzekeringsvoorwaarden is uitgesloten (de deelnemer dient dit vooraf expliciet bij de verzekeringsmaatschappij na te vragen);

– voldoet aan de wettelijk voorgeschreven veiligheid,- en inrichtingseisen;

– de organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor om het voertuig waarmee de cursist de cursus wil volgen, te weigeren.

– Op- en aanmerkingen van instructeurs/personeel van de organisator met betrekking tot verbetering van de rijvaardigheid van de deelnemer moeten gezien worden als een advies. De deelnemer is nimmer verplicht deze op- en aanmerkingen op te volgen. De deelnemer zal niet boven zijn eigen kunnen rijden of onverantwoorde risico’s nemen in relatie tot zijn (rij)vaardigheden.

9.2      Indien niet wordt voldaan aan de bovengenoemde verplichtingen en voorwaarden heeft de organisator het recht de deelnemer niet tot de (rijvaardigheid)training tot te laten dan wel hem verdere deelname te ontzeggen of (in geval van overtreding 9.1b) bedoelde voertuig te verbieden, zonder dat aanspraak gemaakt kan worden op enige restitutie van het cursusgeld.

10       Verantwoordelijkheid bij schade of ongeval

10.1    De deelnemer is tijdens de rijvaardigheidstraining te allen tijde zelf als juridisch bestuurder verantwoordelijk voor zijn (verkeers) gedrag en de consequenties daarvan.

bottom of page